Publisert 17. november 2017 kl. 11.01.

Må fjerna flåte, bryggjer og båt

Kvam herad har varsla eigaren av ein arbeidsflåte i Vikøy og fleire flytebryggjer ved Sandvenholmen om at han må fjerna gjenstandane. I tillegg har han varsla eigaren av ein stor trebåt (biletet) ved holmen om at han må fjerna båten.

Rådmannen gav i 2015 eigaren løyve til å ha flåten lagra i sjøen i Vikøy, på vilkår av at han skulle haldast ved like og tryggjast. Nyleg sokk flåten, noko Gerd Ø. Vaagen varsla Kvam herad om i oktober. Ho bad om at flåten vert fjerna.

I skrivet til eigaren varsla rådmannen fyrst om at han vurderer å gje pålegg om fjerning og levering av flåten til godkjent avfallsmottak, og å levera bryggjene til godkjent mottak eller flytta dei til ein godkjent stad. Då han ikkje fekk svar innan fristen, vedtok han å gje pålegg om fjerning innan 4. desember. Dersom pålegget ikkje vert følgt opp i tide, vil rådmannen sjølv sørgja for fjerninga og senda rekninga til eigaren.

Vaagen opplyser i brevet at flåten sokk 21. oktober. Ho varsla brannvernet, som kom på synfaring og lova å skriva ein rapport om saka. Vaagen meiner flåten er både skjemmande, til hinder for båttrafikken og ureinande.


Eigaren av trebåten ved holmen, som har lege på staden i fleire år, har så langt berre fått varsel om pålegg om fjerning. Han har fått høve til å uttala seg innan 27. november. Eigaren sa til HF i 2014 at båten skulle fjernast same året.