Publisert 03. november 2017 kl. 00.01.

Øystese fotball-leiar avviser å stå bak tips om fusk i Norheimsund


Inter Bergen-trenarane hevdar at Øystese-leiar Roger Vassnes ringde og tipsa dei om at keeperen til Norheimsund ikkje var speleklar til ein kamp i august. Vassnes seier bergensklubben sjølv tok kontakt.

Styret i Øystese fotball vil ta interne grep dersom tilsette bryt krav til etikk og moral.


Etter å ha tapt 1–2 for Norheimsund i 5. divisjon i august, la Inter Bergen inn protest mot heimelaget. Målvakt Morten Madsen Skeie spelte kampen, men var ikkje formelt speleklar. Resultatet vart sett til 0–3, og Norheimsund mista tre viktige poeng i kampen mot nedrykk.

Spørsmålet er korleis gjestene fekk informasjon om Skeie. Det stridast partane om.

Før og etter å ha intervjua trenarane til Norheimsund etter kampen, oppfatta HF-journalisten at Norheimsund-trenar Eivind Madsen Skeie var irritert på Roger Vassnes.


Sjekka ikkje grundig nok

Skeie spelte to kampar for A-laget til Øystese i juni, mot Voss og Loddefjord. Øystese vann kampane. Då Skeie skulle spela for Norheimsund etter sommarferien, måtte han «omregistrerast» for å kunna spela for Norheimsund att.

Dagen før kampen visste Roger Vassnes, dagleg leiar i Øystese fotball, at Skeie ikkje kunne spela. Han informerte Skeie sjølv, og seinare Inter Bergen.

Sverre Aksnes, ansvarleg for spelarregistrering og overgangar i Norheimsund fotballklubb, fortel at når spelarar har fleire enn to overgangar i året, må overgangen godkjennast av Noregs fotballforbund (NFF). Før kampen mot Inter Bergen var registreringa av Skeie godkjend i Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (Fiks), men ikkje av NFF. Sistnemnde vart ikkje sjekka før kampen. Aksnes var på ferie.

– Me gjorde feil, og me burde ha sjekka skikkeleg, men det var berre ein dataglipp, seier Aksnes.

Han forsikrar at klubben ikkje fuska med overlegg.


– Grufullt å øydelegga

Eivind Madsen Skeie, spelande trenar for Norheimsund og bror til Morten Madsen Skeie, fortel at klubben var seint ute med overgangen på grunn av sommarferien, men at det vart sjekka fleire gonger at registreringa vart godkjend før kampen – vel å merka berre i Fiks-systemet. Han fortel at Roger Vassnes kontakta Morten dagen før kampen for å seia at han ikkje var speleklar.

– Eg byrja å stussa og stressa, for me var ganske avhengige av å ha keeper, sjølv om me truleg hadde vunne kampen uansett. Me sjekka systemet både kampdagen og dagen før, men fann ikkje nokon feil. Eg tenkte at det berre var noko Vassnes sa fordi han ville at Morten skulle stilla til kamp for Øystese. Sidan me ikkje fann feilen, brukte me han. Det er utruleg kjipt for oss at me ikkje oppdaga det.

Etter kampen kom ein trenar frå Inter Bergen bort.

– Han spurte om det var dårleg stemning mellom fotballaga i Øystese og Norheimsund, og sa at Vassnes hadde tipsa dei om at me brukte ein ulovleg spelar. Eg vart litt sett ut. Eg trudde faktisk ikkje på det først. Å øydelegga for oss på den måten, synest eg er heilt grufullt. Eg ser ikkje kva Øystese kan tena på det, seier Skeie.


Ringt opp på vegen

Trenar for Inter Bergen, Christian Mauricio Cisternas, fortalde førre tysdag til HF at Vassnes ringde han då laget var på veg til Norheimsund før kampen, og igjen etter kampen. Inter Bergen protesterte.

– Etter mi meining må ein ikkje berre tru at ting er i orden. Ein har tid til å sjekka slikt før kampen.

– Vurderte de å seia frå før kampen? Ville ikkje det vore «fair play»?

– Jo, jo, men «fair play» kan tolkast på ulike måtar. På den andre sida var det Norheimsund som ikkje hadde sjekka at alt var på stell i eige lag.


– I verste fall usportsleg

HF kontakta Vassnes førre torsdag. Han nekta fyrst å uttala seg, utan å vita kva saka galdt. HF vende seg difor til styreleiar Per Dysterud. Han sa at styret har høyrt ein annan versjon av saka frå Vassnes enn den Inter Bergen har fortalt. Han sa følgjande på generelt grunnlag:

– Viss utanforståande skulle ha tipsa Inter Bergen om eit ulovleg forhold, er det i verste fall usportsleg. Det stiller me oss ikkje bak. Som styre i idrettslaget ber me ikkje våre folk om å opptre usportsleg eller bryta vanleg folkeskikk eller NFF sine lovar og reglar i fotballsaker.

Ei stund etter intervjuet ringde Dysterud HF og opplyste at Vassnes likevel ville uttala seg. Vassnes kunne ikkje møta HF før sundag. Før møtet sende han HF opptak av telefonsamtalar med Inter Bergen som han meiner provar at han er uskuldig, og eit skjermbilete som viser at han sa ifrå til Morten Madsen Skeie om at han ikkje var speleklar. I samtalen med Skeie påpeiker Vassnes at NFF nok ikkje ville få fullført overgangen før dagen etter kampen.


Fredag, etter at Inter Bergen spela heimekamp mot Norheimsund, gjentok Cisternas på eit videoopptak at klubben aldri sjølv har kontakta Vassnes i høve saka.


– Dei ringde meg

I intervjuet med HF sundag held Vassnes fast ved at det var Inter Bergen sin trenar, Luis Enrique Nunez, som ringde til han etter at Inter Bergen sjølv hadde sett i systemet at Skeie var registrert hos Øystese.

– Kvifor seier dei då at du tok kontakt?

– Kanskje for å ha det lettare med Norheimsund. Folk vert sure når dei får protest mot seg, seier han.

– Kva har Inter Bergen å tapa på å vera ærlege viss det var dei som ringde?

– Tapa og tapa, men folk vil gjerne ikkje framheva at dei har protestert.

– Men Inter Bergen seier tydeleg at dei protesterte. Det er det ikkje tvil om.

– Men det er jo enkelt og greitt, me gav jo beskjed til Norheimsund om at spelaren ikkje var speleklar. Saka er enkel.

Han seier det er vanleg å sjekka laget til motstandaren før ein kamp.

– Me har gjort det mange gonger, og eg får slike telefonar støtt og stadig.

Vassnes seier han kunne stilt opp til løgndetektortest.

– Men det er heilt irrelevant. Norheimsund har brukt ein ulovleg spelar, det er det heile saka står om. Då må dei ta ansvar for det.


– Ser du noko problem i at du, hypotetisk, skal ha tipsa motstandaren om det?

– Viss det skulle vore eit problem, er det viss ein ikkje varsla Norheimsund om det. Eg såg ikkje kampen ein gong, så eg visste ikkje om Skeie spelte.

– Så viss ein har varsla Norheimsund, då er det greitt?

– Eg tenker det viktigaste er at klubben får vita det og har moglegheita til å unngå å bruka han.


Kom ikkje med trugslar

Vassnes viser til dei to nemnde lydopptaka av telefonsamtalar han har hatt med Nunez og Cisternas. Etter kampen i august fekk styret i Øystese fotball ein e-post frå Norheimsund der det vert hevda at Vassnes skal ha «nærmast truga» Inter Bergen til å protestera. Vassnes seier han ikkje ville ha på seg at han skal ha truga dei, og gjorde difor opptak av samtalane der han spurde Nunez og Cisternas om dei kjende seg truga. Dei avkreftar i samtalane at det førekom trugslar.

Vassnes meiner opptaka stadfestar at det var Nunez som ringde han. Ved fleire høve i samtalane innleier han setningar ved å seia «de kontakta meg» eller liknande. Korkje Nunez eller Cisternas rettar på det. Dei veit ikkje at dei vert tekne opp. Nunez, som snakkar dårleg norsk, seier «ja» og «ja, riktig» ei rekkje gonger. Ei stund ut i samtalen spør han kven han snakkar med.

– Du spør aldri direkte om kven som tok kontakt, men innleier nokre av setningane dine med å seia at dei gjorde det?

– Ja, fokuset var på trugslane. Det var trugslane eg ville ha avkrefta.


Vassnes seier at også styreleiar Per Dysterud har høyrt frå Nunez at det var Nunez som ringde.

HF kontakta Dysterud måndag. Han stadfesta det Vassnes seier, men seier det er vanskeleg å snakka med trenarane til Inter Bergen ettersom dei snakkar dårleg norsk.


– Me ringde aldri han

Etter å ha fått opptaka frå Vassnes, tok HF kontakt med Cisternas og Nunez. Cisternas nektar for at det var Inter Bergen som tok kontakt.

– Nei, det har me ikkje gjort. Me har aldri ringt til han. Han ringde til meg, seier Cisternas.

Nunez er oppgitt over Vassnes si forklaring.

– Eg vert sint på han. Han lyg som berre det. Vassnes ringde oss og sa at Norheimsund hadde ein keeper som ikkje kunne spela. Han skildra han som høg og tynn, og sa at han ikkje var registrert.


Styret ser på saka

Styret til Øystese fotball hadde møte i helga. Måndag morgon sende styret ei melding om Inter Bergen-saka til HF. I fråsegna står det at styret har motteke ulik dokumentasjon i saka, og at styret har vanskar med å ta stilling til kva som er sanninga.

– Styret er i ein prosess der me realitetshandsamar all informasjon me har fått, skriv styremedlem Terje Langeland.

Han understreker at styret er oppteke av såkalla fair play, god sportsånd og å ha eit godt forhold til andre klubbar. Styret har hatt kontakt med styret i Norheimsund fotballklubb, og har mellom anna fått stadfesta at det ikkje er Norheimsund som har tipsa pressa.

– Skulle det visa seg at våre tilsette eller medlemer har gjort noko som ikkje samsvarar med retningslinene og krava våre til etikk og moral, vil styret i Øystese fotball ta interne grep for å ordna opp. Dersom det syner seg å vera ei personalsak, vil ho verta handsama etter våre retningsliner, skriv Langeland.

Han opplyser at styret ikkje vil gå ut med meir informasjon i denne saka.


Fair play

Knut Berge, dagleg leiar i Hordaland fotballkrins, seier på generelt grunnlag at dersom nokon meiner at andre ikkje har orden i eigne rekker, vil det vera ryddig og «fair play» å ta det opp med dei det gjeld, slik at dei ikkje får problem med den slags. Han poengterer at det er kvar enkelt klubb sitt fulle og heile ansvar at dei har ting på stell.

– Kva om eit lag før ein kamp veit at motstandarlaget ikkje har alt på stell? Bør ein ta det opp før eller etter kampen?

– Viss nokon meiner ein motstandar er i ferd med å gjera noko ureglementert, vil det vera veldig ryddig å seia frå i forkant. Så får det vera opp til klubben om ein vil ta omsyn til det eller ikkje.

Roger Vassnes vart i fjor utestengd frå sportslege tillitsverv i Øystese fotball i ti månader. Årsaka var at han som lagleiar nytta ein suspendert spelar under falskt namn på Øystese 2, og i ettertid gav krinsen usann informasjon om hendinga.