Publisert 02. november 2017 kl. 12.45. Oppdatert 02. november 2017 kl. 17.10.

Kvam herad vil innføra enkel nettilgang og klart språk


Sørviserklæringane som skisserer kva tenester og tenestenivå kvemmingane har krav på, er nesten på håret 16 år gamle. Eldre vert dei truleg heller ikkje.


Lagnaden til erklæringane vert avgjord av heradsstyret 7. november. Grunnen til at dei etter alt å dømma vert avvikla, er at rådmannen meiner det vil tena føremålet betre å kalla dokumenta for tenesteomtalar.

I saksframstillinga til heradsstyret framhevar rådmann Arild McClellan Steine at målet med å avvikla sørviserklæringane er å innføra så gode tenesteomtalar i så klart språk at brukarane kan finna alt dei treng om tenestene på nettsidene til Kvam herad. Tenesteomtalane skal ha plass «fremst» på nettsidene til heradet. I dag dominerer nyhende, medan ein må leita seg fram til tenestetilbodet.


Døgnope tilbod

– Alle brukarane vil dermed ha tilgjengeleg informasjon heile døgeret, alle dagar. Dei tilsette kan bruka meir tid på sjølve tenesteproduksjonen, argumenterer Steine.

Kvemmingane har sidan 2001 kunna krevja tenester etter erklæringar som mange meiner er betre enn det strengt lovpålagde. Politikarane har ved fleire høve diskutert ein mogleg reduksjon av tenestenivået i erklæringane for å spara pengar. I praksis har det synt seg at dokumenta har vore generelle og nesten ikkje lova betre tenester enn det lovpålagde. Men forventingane har gjerne vore at Kvam skal ha eit betre tenestenivå enn det lova tilseier.

Ein annan grunn til at det er naudsynt med ei opprydding, er at lovkrava til kva kommunane skal tilby av tenester og tenestenivå stadig har vorte strengare. Brukarrettane har vorte sterkare, og det same har forventingane til tenestene – over 180 i talet.


Skal forbetra kontinuerleg

Rådmannen meiner det vil vera nok å fastslå tenestenivået på generell basis, og ikkje detaljert for kvar teneste. I bakgrunnen ligg kommunale etiske retningsliner og arbeidsgjevarpolitikk.

Sjølv om sørviserklæringane altså truleg vert skrota, lovar rådmannen at heradet kontinuerleg skal arbeida med kvalitetsbetring mellom anna med hjelp av leiarsystemet Lean. Målet er å hindra at tenestenivåa skal verta statiske. Det fyrste steget i omlegginga vert truleg at heradet går i gang med brukarundersøkingar i november.